Email disclaimer

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van de inhoud daarvan door anderen dan de geadresseerde is verboden. Mocht deze e-mail niet voor u bestemd zijn, wilt u mij dan informeren en deze e-mail dan vernietigen? Openbaarmaking, vermenigvuldiging en verspreiding is niet toegestaan. Hendriks Groep en/of een van haar gelieerde bedrijven staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message without copying or disclosing its contents to any other person. No rights can be derived from the contents of this e-mail.